Data

Labels

Natuurbeheerplan 2015 - Collectief Beheerplan

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

In dit bestand staan de begrenzingen waar binnen gebiedscoordinatoren van agrarische natuurverenigingen collectief beheer opgeven. Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:NBP_2015_COLLECTIEFBEHEERPLAN

  20-12-2018, WFS,
 • Kaart 6 Collectieve beheerplannen

  20-12-2018, WMS,

Zonnewijzer - Potentie buurt

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere lokaties.
Tevens voor de inschatting van de verwachte opbrengst in energie.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Buurt - Potentiele opbrengst/ha [MWh/jaar] - woningen

  20-12-2018, WMS,
 • Buurt - Potentiele opbrengst/ha [MWh/jaar] - grote daken [meer dan 180 panelen]

  20-12-2018, WMS,
 • Ruimte_Ruimte_WFS:Zonnewijzer_Potentie_buurt

  20-12-2018, WFS,

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag zoet/brak: 1e watervoerende pakket

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt.
Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Milieu_Milieu_WKO_WFS:Zoet_brak-grensvlak_eerste_pakket

  20-12-2018, WFS,
 • Zoet/brak-grensvlak eerste pakket

  20-12-2018, WMS,

Fietscomfortmetingen per traject per 100 meter

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Fietscomfortmetingen worden uitgevoerd om de toestand van alle fietspaden en parallelwegen in kaart te brengen. Bij het uitvoeren van deze metingen wordt uitgegaan van de CROW systematiek, met als resultaat: fietscomformetingen uitgedrukt in de Cv-waarde en rapportcijfer, conform CROW rapport D12-01 en een visuele inspectie.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • verhardingstype per traject per 100m

  20-12-2018, WMS,
 • comfortwaarde per traject per 100m

  20-12-2018, WMS,
 • rapportcijfer comfort per traject per 100m

  20-12-2018, WMS,
 • Verkeer_Verkeer_opendata_totaal_WFS:Fietscomfortmetingen_per_traject_per_100_meter

  20-12-2018, WFS,

Wegen gebruikt voor het bepalen van Luchtkwaliteit langs wegen 2015

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze wegen zijn gebruikt in de NSL-monitor. Voor deze wegen is de luchtkwaliteit bepaald. Deze gegevens zijn te vinden in MR2016_RJ2015

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Wegvakken 2015

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_luchtkwaliteit_WFS:Wegvakken_2015

  20-12-2018, WFS,

Bedrijventerreinen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het bestand is tot stand gekomen middels enquêtering van gemeenten in Zuid-Holland en bevat RIN-nummers van de bedrijventerreinen en gegevens over oppervlakte, bereikbaarheid, bestemmingsplanfase, terreintype en milieuhinder. De kaart is een combinatie van de terreinen en aparte tabel met regelmatig bijgewerkte gegevens

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Economie_Economie_WFS:Bedrijventerreinen

  20-12-2018, WFS,
 • Bedrijventerreinen - Locatie

  20-12-2018, WMS,

GELUIDSSCHERMEN

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Geluidschermen die gebruikt zijn bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart 2006.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Geluidsschermen 2006

  20-12-2018, WMS,

Signaleringskaart Totaalkaart Bodemdaling

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Signaleringskaart Bodemdaling signaleert welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn. Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggregeerd tot één kwalitatieve interpretatie. De totaalkaart is opgebouwd uit hexagonen van 250 meter, waarin informatie is samengevoegd uit de onderliggende kaarten ‘stabiliteit’, ‘veenoxidatie’ en ‘draagkracht’. De hexagonen maakten deze samenvoeging technisch mogelijk en voorkomen dat de informatie op perceel-niveau wordt gebruikt.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Totaalkaart

  20-12-2018, WFS,
 • Totaalkaart

  20-12-2018, WMS,

Geluidsbelasting langs wegen per etmaal 2013

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De gegevens voor de berekening van geluidcontouren t.g.v. wegverkeer zijn gebaseerd op de gegevens zoals aangeleverd door de provincie Zuid-Holland. Alle akoestische rekenmodellen zijn conform Besluit geluidhinder 2006 opgesteld. Voor het doorrekenen van de modellen is de rekensoftware van de DGMR Geomilieu versie 1.91 gebruikt. Bij de geluidcontouren t.g.v. het wegverkeer is de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder is niet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Geluidscontouren per etmaal 2013

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_geluid_WFS:Geluidscontouren_per_etmaal_2013

  20-12-2018, WFS,

Natuurbeheerplan 2015 - Projecten kaart nieuwe natuur

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Begrensde gebieden door de provincie aangegeven. Dit bestand behoort bij het door GS op 9 september 2014 definitief vastgestelde natuurbeheerplan.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:NBP_2015_ZH_PROJECTENKAART_NGN

  20-12-2018, WFS,
 • Kaart 2 Kaart Nieuwe natuur

  20-12-2018, WMS,

Visie Ruimte en Mobiliteit

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Onder de noemer Visie ruimte en mobiliteit zijn meerdere producten opgeleverd. De Visie ruimte en mobiliteit is een structuurvisie op provinciaal niveau zoals voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Programma’s ruimte en mobiliteit. De Verordening ruimte 2014 bevat regels voor gemeentelijke ruimtelijke plannen.
De Visie ruimte en mobiliteit biedt geen vast omlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. De visie geeft zekerheid over een mobiliteitsnetwerk dat op orde is en de reiziger en de vervoerder keuzevrijheid biedt, en bevat voldoende flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke initiatieven. De VRM is per 01-08-2014 in werking getreden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • downloadlocatie

  20-12-2018, ,
 • bron

  20-12-2018, ,
 • plannenviewer

  20-12-2018, ,

Prioritaire gebieden verdrogingbestrijding Zuid-Holland (TOP-gebieden)

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Op de kaart staan de 21 prioritaire gebieden voor verdrogingbestrijding (de zogenaamde TOP-gebieden) waar verdroging wordt aangepakt op basis van de ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Toplijst verdroogde gebieden

  20-12-2018, WMS,
 • Water_Water_kwantiteit_kwaliteit_WFS:Toplijst_verdroogde_gebieden

  20-12-2018, WFS,

Natuurbeheerplan 2018 - Open Grasland

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 29 augustus 2017 , houdende regels over Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2018

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Kaart 4 Leefgebied Open Grasland

  20-12-2018, WMS,
 • Landelijk_gebied_Landelijk_gebied_WFS:NBP_2018_AGRARISCH_OPEN_GRASLAND

  20-12-2018, WFS,

Signaleringskaart Warmtenet (Postcode)

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Signaleringskaart Warmtenet signaleert de postcodegebieden (postcode-6) die volgens de "Gebiedsindelingscode gas" zijn voorzien van een warmtenet. Een warmtenet is een geheel van tot elkaar behorende leidingen en installaties dat warmte transporteert. Het bestaat uit een warme en minder warme buis met water van ongeveer een halve meter dik, gekoppeld aan een collectieve warmtebron. Voorbeelden van warmtebronnen zijn: warmtekrachtkoppelingen (WKK), huisvuilcentrales, restwarmte uit industrie en aardwarmte (geothermie).

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Aanwezigheid_warmtenet_per_postcodegebied

  20-12-2018, WFS,
 • Aanwezigheid warmtenet per postcodegebied

  20-12-2018, WMS,