Data

FilterActive filter: Drinkwater | Herstellen

Functiekaart water - Regionaal oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Onderdeel van de Functiekaart water van het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015. Deze locaties hebben de functie ‘oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van water voor menselijke consumptie’.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Regionaal oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding

  20-12-2018, WMS,
 • Water_Water_functiekaart_WFS:Regionaal_oppervlaktewater_voor_drinkwaterbereiding

  20-12-2018, WFS,

Milieubeschermingsgebieden voor grondwater

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze kaarten vormen een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevatten de milieubeschermingsgebieden voor grondwater van de provincie. Voor de productie van deze kaarten is uitgegaan van de vigerende milieubeschermingsgebieden voor grondwater, zoals vastgesteld door Provinciale Staten in het kader van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. De kaarten geven een overzicht van de milieubeschermingsgebieden voor grondwater ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de drinkwatervoorziening (zones daarbinnen: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije zones). Dit overzicht is gebaseerd op de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, zoals deze geldt na de wijziging van de negende tranche die op 1 januari 2015 van kracht werd. Waterwingebieden vormen een zone van een milieubeschermingsgebied voor grondwater, waarin grondwater wordt onttrokken ten behoeve van openbare drinkwatervoorzieningen. Ook de zones grondwaterbeschermingsgebied en boringvrije zone behoren tot een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zij het dat deze zones niet noodzakelijkerwijs altijd in milieubeschermingsgebieden voor grondwater voorkomen. Een milieubeschermingsgebied voor grondwater is een op grond van de Provinciale milieuverordening aangewezen gebied als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet Milieubeheer, waarvoor in de provinciale milieuverordening regels zijn opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. De aangewezen gebieden zijn aangegeven op de bij de provinciale milieuverordening behorende kaarten. Ten aanzien van het beschermingsregime kan het volgende onderscheid worden gemaakt:
- Waterwingebieden met het strengste regime: begrensd door de lijn van waaraf het grondwater in het watervoerende pakket maximaal 60 dagen nodig heeft om de winningspunten te bereiken (met uitzondering van het duingebied waar het gehele duingebied als waterwingebied is aangehouden).
- Grondwaterbeschermingsgebieden: begrensd door de lijn op het maaiveld van waaraf het grondwater binnen 50 jaar de winningspunten bereikt, waarbij rekening wordt gehouden met de (verticale) reistijd door de bodem naar het watervoerende pakket, alsmede de (horizontale) reistijd van het grondwater door het watervoerende pakket.
- Boringvrije zones (het minst strenge regime): dez zijn bepaald aan de hand van de (horizontale) reistijd van tenminste 50 jaar van het grondwater naar de winningspunten in het watervoerende pakket.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Milieubeschermingsgebieden voor grondwater

  20-12-2018, WMS,
 • Milieu_Milieu_overig_WFS:Milieubeschermingsgebieden_voor_grondwater

  20-12-2018, WFS,