Data

FilterActive filter: Energiebeleid | Herstellen

Signaleringskaart Warmte-koude opslag, Potentie

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De signaleringskaart geeft de potentie voor warmte-koudeopslag (WKO) in Zuid-Holland weer. Een WKO-systeem slaat overtollige warmte en koude op om deze op een later moment te kunnen gebruiken. Er zijn ‘open’ en ‘gesloten’ systemen. Een gesloten systeem slaat de warmte relatief ondiep op in ondergrondse buizen en hebben een beperkte capaciteit. Open systemen bestaan uit een doublet van twee bellen water (warm en koud) in daarvoor geschikte aardlagen (watervoerend pakket), waar water in- en uit wordt gepompt. De kaart heeft betrekking op de geschiktheid van de ondergrond voor open WKO-systemen in het 2e en 3e watervoerend pakket. Verder bevat de kaart de gebieden waar WKO beperkt geschikt of niet toegestaan is.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:WKO-potentie

  20-12-2018, WFS,
 • WKO-potentie

  20-12-2018, WMS,

Signaleringskaart Warmtenet (Postcode)

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Signaleringskaart Warmtenet signaleert de postcodegebieden (postcode-6) die volgens de "Gebiedsindelingscode gas" zijn voorzien van een warmtenet. Een warmtenet is een geheel van tot elkaar behorende leidingen en installaties dat warmte transporteert. Het bestaat uit een warme en minder warme buis met water van ongeveer een halve meter dik, gekoppeld aan een collectieve warmtebron. Voorbeelden van warmtebronnen zijn: warmtekrachtkoppelingen (WKK), huisvuilcentrales, restwarmte uit industrie en aardwarmte (geothermie).

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Aanwezigheid_warmtenet_per_postcodegebied

  20-12-2018, WFS,
 • Aanwezigheid warmtenet per postcodegebied

  20-12-2018, WMS,

Bodemenergieplannen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Een bodemenergieplan voor open- en gesloten bodemenergiesystemen is een middel om de ondergrond te ordenen, zodat in gebieden met veel ondergrondse belangen, ruimte is voor de toepassing van bodemenergie. Een bodemenergieplan kan uitgewerkt worden voor zowel open- als gesloten systemen, of voor een type bodemenergie afzonderlijk. Indien een bodemenergieplan aanwezig is voor een locatie waar bodemenergie toegepast wordt, dan dient met het plan hiermee rekening te worden gehouden. Voor sommige bodemenergieplannen geldt dat de bijbehorende regels een advies is dat opgevolgd kan worden. In de meeste gevallen schrijven de bodemenergieplannen regels voor die afdwingbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodemenergieplan

  20-12-2018, WMS,
 • Anders_WKO_Bodemenergieplannen:Bodemenergieplan

  20-12-2018, WFS,

Signaleringskaart Warmte transportleiding

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De Signaleringskaart Warmtetransportleiding signaleert de huidige en de mogelijk toekomstige warmtenetten die in studie zijn of staan gepland binnen Zuid-Holland. De huidige ligging is op grove schaal ingetekend.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Warmtedistributienet_grove_schaal

  20-12-2018, WFS,
 • Warmtedistributienet grove schaal

  20-12-2018, WMS,

Signaleringskaart voorraden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze kaart signaleert de locatie, het type veld en de status van de velden: in productie, uit productie, of onontwikkeld. De status van de velden is maatschappelijk het meest relevant. Carbon Capture and Storage (CCS) is onderdeel van klimaatplannen om CO2-uitstoot in de atmosfeer te verminderen. Hiervoor wordt CO2 afgevangen en in lege, uitgeproduceerde, olie- en gasvelden gepompt. Onontwikkelde velden zouden mogelijk in de toekomst in productie genomen kunnen worden inclusief de bijbehorende bovengrondse installaties en infrastructuur. Dergelijke activiteiten zijn afhankelijk van politieke beslissingen en vallen volgens de mijnbouwwet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De data wordt in opdracht van EZK door de Geologische Dienst Nederland van TNO beheerd op de website http://www.nlog.nl

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Voorraden

  20-12-2018, WFS,
 • Voorraden

  20-12-2018, WMS,

Signaleringskaart Geothermie

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De signaleringskaart laat op basis van grove aannames de potentie van diepe geothermie zien. Diepe geothermie (ook wel aardwarmte) is een techniek om door middel van boringen van 1000-4000 meter diep, warm water (60-100℃) uit de aarde te onttrekken. Een geothermiesysteem bestaat uit een ‘doublet’; een diepe put waar warm water uit wordt onttrokken en een diepe put waarin het afgekoelde water wordt geretourneerd. Bovengronds neemt de installatie ongeveer een halve hectare in beslag. Ondergronds staan de warme en koude putten ver uit elkaar, de totaal benodigde oppervlakte komt neer op 1,5 bij 3 kilometer. Dit vraagt om een zorgvuldige planning van de systemen voor een zo volledig mogelijk benutting van het potentieel.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:Geothermie

  20-12-2018, WFS,
 • Geothermie

  20-12-2018, WMS,

Interferentiegebieden

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Per 1 juli 2013 is het Wijzingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht. Dit besluit omvat een zestal besluiten die de regulering van gesloten bodemenergiesystemen mogelijk maakt. Hierdoor kan een gemeente of eventueel een provincie zogenoemde interferentiegebieden aanwijzen. Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten bodemenergiesystemen vergunningplichtig. Eventueel kunnen aanvullende beleidsregels gelden. Dit bestand bevat de door gemeente en eventueel provincie aangewezen grenzen van de interferentiegebieden.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Interferentiegebieden

  20-12-2018, WMS,
 • WKO_Interferentiegebieden:Interferentiegebieden

  20-12-2018, WFS,

Signaleringskaart Warmte-koude opslag, Beperkingen

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De signaleringskaart geeft de potentie voor warmte-koudeopslag (WKO) in Zuid-Holland weer. Een WKO-systeem slaat overtollige warmte en koude op om deze op een later moment te kunnen gebruiken. Er zijn ‘open’ en ‘gesloten’ systemen. Een gesloten systeem slaat de warmte relatief ondiep op in ondergrondse buizen en hebben een beperkte capaciteit. Open systemen bestaan uit een doublet van twee bellen water (warm en koud) in daarvoor geschikte aardlagen (watervoerend pakket), waar water in- en uit wordt gepompt. De kaart heeft betrekking op de geschiktheid van de ondergrond voor open WKO-systemen in het 2e en 3e watervoerend pakket. Verder bevat de kaart de gebieden waar WKO beperkt geschikt of niet toegestaan is.

Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.

Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • Bodem_Bodem_signaleringskaarten_WFS:WKO-beperkingen

  20-12-2018, WFS,
 • WKO-beperkingen

  20-12-2018, WMS,